سازمان فنی حرفه ای کشور تنها نهاد رسمی  متولي  آموزشهای كوتاه مدت  در کشور بوده بوده و این سازمان با عضويت در ۱۶ وزارتخانه و سازمان و  نهاد كارگري و كارفرمايي فعاليتهاي آموزشي خود را در دو بخش دولتي و غير دولتي اجرا می نمايد. این سازمان به منظور دستيابي به تازه‌هاي علوم و فن آوري روز و همگامي با استانداردهاي بين المللي، همواره سعي بر گسترش روابط بين المللي از جمله با سازمان بين المللي كار (ILO) و سازمان بين المللي آموزش حرفه‌اي و كشورهاي مختلف دنيا نموده است. از این روز تمامی دوره های این سازمان مطابق استانداردهای بین المللی تدوین شده و دارای کد بین المللی است و لذا مدارک این سازمان قابل ترجمه و در ۱۷۸ کشور دنیا معتیر شناخته میشود. لیست کشورهایی که مدارک سازمان در آنها معتبر است را از اینجا میتوانید ملاحظه کنید .


لیست کشورهایی که مدرک فنی حرفه ای در آنها معتبر است .


دوره های فنی حرفه ای قابلیت  جایگزینی بجای تجربه شغلی و سوابق کار را دارند.

 

جایگزینی دوره هاي آموزش فني و حرفه اي به جاي تجربه شغلي (سوابق كار) در طرحهاي طبقه بندي مشاغل كارگاهاي مشمول قانون كار به شرح ذيل مي باشد .

مشخصات دروه ها و ميزان حداكثر تجربه هاي معادل آنها

الف- طي دوره هاي ۱۸ ماهه مهارت تخصصي ( برابر ۲۸۰۰ ساعت ) معادل ۸ سال تجربه

ب- طي دوره هاي ۱۸ ماهه مهارت تخصصي (برابر ۲۷۰۰ ساعت ) معادل ۷ سال تجربه

ج- طي دوره هاي آموزشي ۹ ماهه (برابر ۱۲۰۰ ساعت ) مهرت درجه يك معادل ۶ سال تجربه

د- طي دوره هاي آموزشي ۶ ماهه (برابر ۹۰۰ ساعت ) مهارت درجه دو معدل چهار سال تجربه

ه- طي دوره هاي آموزشي مراكز جواركارگاهي و ضمن كار، آموزش ارتقاء مهارت كمتر از ۶ ماه، به تناسب مدت دوره حد اكثر ۳ سال تجربه

شرايط جايگزيني

الف- احتساب دوره هاي مذكور به جاي تجربه ها ي شغلي ، مستلزم صدور گواهي نامه

ب- احتساب دوره هاي مذكور در بند ۱ به جاي تجربه مستلزم تناسب دوره با شغل بوده و بايستي با رعايت شرايت احراز پيش بيني شده براي شغل مورد نظر صورت گيرد .

ج- در صورت طي دوره آموزشي به ترتيب مندرج در بند ۱ به شرط تناسب دروه آموزشي با شغل از تاريخ صدور گواهي نامه توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور سوابق كسر شده بابت شرايط احراز تجربي يا تحصيلي حداكثر معادل سالهاي تجربه اي كه براي دوره مشخص شده به فرد ذيربط مسترد ميگردد .

د- با توجه به ضوابط جايگزيني تجربه به جاي كمبود مدرك تحصيلي در طرحهاي طبقه بندي شده مشاغل در صورت تكميل سابقه تجربي مورد نياز ( از مجموع سوابق علمي و و آموزشهاي جايگزين شده ) باقيمانده تجربه اكتسابي ناشي از آموزش مي توان جايگزين كمبود مدرك تحصيلي ( تا حداكثر مقطع ليسانس ) شود .

هـ – در احتساب دورهاي آموزشي به جاي تجربه يا تحصيل ، هنگام ارتقاء شغل ضوابط مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه در ضمينه ارتقاء ضروري است .

از ديگر مزاياي گواهي نامه هاي فني و حرفه اي مي توان به موارد زير اشاره نمود :

  • اعتبار در ۱۷۸ کشور دنیا- قابل ترجمه و دارای تائیدیه بین المللی
  • مطابقت با معیارها و استانداردهای بین المللی
  • استفاده از مدرک فنی و حرفه ای جهت تسهیل در صدور ویزا بعنوان یک مدرک رسمی و بین المللی که در کشورهای عضو سازمان جهانی کار مورد پذیرش می باشد. 
  • قابل استفاده جهت جایگزینی تجربه کاری و تحصیلی جهت مهاجرت
  • كاربرد جهت اخذ پروانه كسب
  • كاربرد جهت اخذ ديپلم
  • كاربرد جهت وام خود اشتغالي
  • كاربرد جهت استخدام در شركتها و كارخانه جات و مراکز دولتی
  • معرفي اشخاص آموزش ديده به صنايع از نظر توانايي و مهارت بر اساس استانداردهاي ملي مهارتي
  • استفاده از گواهینامه مهارت به مدت ۹۰۰ ساعت جهت مهاجرت و اعزام نیروی کار به خارج