دانشپذیر گرامی

از حضور شما در دوره های اموزشگاه نئون سپاسگزاریم.

لطفا جهت صدور گواهی حضور در دوره فرم زیر را با دقت تکمیل کنید. اطلاعات وارده در این فرم بطور مستقیم در گواهینامه استفاده میشود و مسولیت اشتباه بعهده دانشپذیر می باشد.

مدت زمان صدور گواهی حداکثر ۱۰ روز کاری پس از تکمیل فرم می باشد.طبیعی است در صورتیکه اطلاعات ناقص باشد گواهینامه صادر نخواهد شد.

گواهینامه های صادره برای دانشپذیران ارسال میشود. دانشپذیران ساکن تهران گواهینامه خود را از طریق پیک (پس کرایه) دریافت میکنند و دانشذیران ساکن شهرستان با پرداخت هزینه ۶۰٫۰۰۰ تومان گواهینامه را از طریق پست دریافت خواهند کرد. شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۰۹۸۶۲۰۹۷۱ جهت پرداخت هزینه پستی معرفی میگردد. طبیعی است امکان حضور در محل آموزشکاه و دریافت گواهی نیز وجود دارد.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 200 KB

گواهینامه های تهران با پیک و گواهینامه های شهرستان با پست ارسال میشود. هزینه ارسال گواهی به عهده دانشپذیر می باشد. طبیعی است حضور در محل آموزشگاه و دریافت گواهی هزینه ای ندارد.

انتخاب گواهینامه به هر دو زبان مشمول 200.000 تومان هزینه است. صدور گواهی حضور (به یک زبان) هزینه ای ندارد.

ویژه دانشپذیران ساکن شهرستان

لطفا صبر کنید