کد ملی و تاریخ تولد از سامانه ثبت احوال و کدپستی از سامانه پست استعلام گرفته میشود لطفا در ورود اطلاعات دقت کنید.

– چهره کارآموز بايد واضح و شفاف در تصوير نمايان باشد.

– صورت کارآموز و شانه ها بايد بطور کامل تمام تصوير را بپوشاند؛ تصاويري که داراي فضاي خالي در اطراف چهره باشد، مورد قبول نيست

– فايل تصويري که تصوير کارآموز بصورت معکوس يا داراي زاويه است، مورد قبول نيست

– تصاويري که داراي لکه، اثر مهر، اثر منگنه و … باشد مورد قبول نيست

– عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.

 

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید