گروه پژوهشی پوششهای نانو با تعریف پروژ های پژوهشی در زمینه Nano Painting/ Coating فعالیت میکند هدف اصلی این گروه دستیابی به تکنولوژی ساخت پوششهای نانو می باشد. این پوششهای نانو با کاهش قابل توجه انتقال حرارت در ساختمان نیاز به استفاده از لایه های چندجداره ایزولاسیون در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت و همچنین ساختمان را از بین می برد.

استفاده از پوششهای نانو طی سالهای اخیر در صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته و مراکز تحقیقاتی متعددی در سطح اروپا مطالعاتی دراین خصوص صورت پذیرفته است . هدف اصلی مرکز نئون دستیابی به تکنولوژی کاربردی- صنعتی می باشد که بتواند در عمل و نه صرفا تئوری نسبت به کاهش انتقال حرارت و اتلاف انرژی در حوزه مختلف از جمله ماشیهای دوار- سیستم های سرمایش و گرمایش و جداره های ساختمان موثر واقع شود.