دپارتمان تحقیق و توسعه با همکاری نزدیک شرکتها و مراکز همکار در اروپا و ایران نسبت به اجرای پروژه های کاربردی در سه حوزه شبیه سازی و بهینه سازی انرژی ساختمان ، سیستم های HVAC و پوششهای نانو  در قالب سه گروه پژوهشی

فعالیت میکند:

۱- گروه پژوهشی شبیه سازی

۲- گروه پژوهشی HVAC

۳- گروه پژوهشی پوششهای نانو

با مراجعه به لینک مربوط به هر گروه پژوهشی می توانید از  فعالیتها و  پروژه های  هر گروه مطلع شوید.