ایده اصلی گروه ممیزی انرژی ، دستیابی به انرژی کمینه مصرفی در ساختمان با حفظ شرایط آسایش ساکنین می باشد.

در این گروه با ایده شبیه سازی  و CFD ( دینامیک سیالات محاسباتی ) سعی شده است تا با دقیقترین محاسبات میزان انرژی مصرفی ساختمان برآورد شده و راهکارهای بهینه سازی با براورد میزان دقیق صرفه جویی و هزینه به کارفرما ارائه شود.

گزیده ای پروژه های این گروه به شرح زیر می باشد:

طرح مطالعاتی و تحقیقاتی شبیه سازی، ممیزی انرژی و ایجاد پایلوت SEB-CFD در ساختمان اصلی وزارت کشور

طرح مطالعاتی و تحقیقاتی شبیه سازی، ممیزی انرژی و ایجاد پایلوت SEB-CFD در ساختمان معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری

طرح مطالعاتی و تحقیقاتی شبیه سازی، ممیزی انرژی و ایجاد پایلوت SEB-CFD درسازمان  بازرسی کل کشور

گزارش تطبیقی تحلیلی مصرف انرژی ساختمانهای اداری کشور مستخرج از پروژه سه ساختمان و ارائه نرم مصرف

ممیزی انرژی در مرکز انتقال نفت نظامیه اهواز

طرح مطالعاتی شبیه سازی سه بعدی دینامیک سیالات محاسباتی پمپ های مرکز انتقال نفت نظامیه اهواز با هدف دستیابی به شرایط بهینه انتقال جریان با رویکرد بهینه سازی انرژی

شبیه سازی و ممیزی انرژی در واحد انحلال مرکز ایران آلومینا