گواهینامه ارزیاب فنی و ممیز حرفه ای انرژی ساختمان و ارائه برچسب انرژی در سطح اروپا از سازمان مسکن سوئد

گواهینامه طراحی و نصب سیستم های سرمایش و گرمایش- HVAC                         در سطح اروپا از سازمان مسکن سوئد

تائیدیه فنی  نصب و طراحی سیستم کنترل هوشمند از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – ایران

 

گواهی حسن انجام کار پروژه ممیزی و بهینه سازی انرژی ساختمان از سازمان بازرسی کل کشور

ASNT LEVEL I & II VTگواهینامه انجمن آزمایشات غیر مخرب امریکا

 

گواهینامه ASNT LEVEL I & II MT انجمن آزمایشات غیر مخرب امریکا

گواهینامه ASNT LEVEL I & II PT انجمن آزمایشات غیر مخرب امریکا

 

گواهینامه ASNT LEVEL I & II UT انجمن آزمایشات غیر مخرب امریکا

گواهینامه ثبت اختراع سیستم شبییه سازی و کنترل هوشمند انرژی ساختمان

گواهینامه حسن انجام کار از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

گواهی حسن انجام کار پروژه آموزش طراحی و بهینه سازی انرژی ساختمان از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

گواهینامه حسن انجام کار در پروژه نرم مصرف ساختمان های اداری از سازمان بهره وری انرژی ایران- سابا