دوره آموزشی طراحي سامانه هاي تامین انرژي در ساختمان انرژي صفر )ZEB) با کد استاندارد ISCO08: 313130070000021  در گروه شغلی فناوري انرژي هاي نو و تجديد پذير  توسط اموزشگاه نئون برگزار میشود.

 

شرح دوره :

طراحي سامانه های تامین انرژی در ساختمان انرژی صفر (ZEB )يکي از شايستگي های حوزه فناوری انرژی های نو و تجديد پذير ميباشد و شامل کارهای شناسايي منابع تامین انرژی و حامل های انرژی در ساختمانها، انتخاب تجهیزات ذخیره و انتقال برق و برآورد میزان انرژی الکتريکي مورد نیاز ساختمان، طراحي سامانه تولید برق خورشیدی با پنل های فتوولتايیک، طراحي سامانه تولید، ذخیره و انتقال حرارت با آبگرمکن های خورشیدی، انتخاب توربین های بادی خانگي و میکرو توربین های آبي ، مونتاژ آنها و اتصال به تابلو برق ساختمان، انتخاب تجهیزات زمین گرمايي ، بیومس ( زيست توده) و پسماندهای خانگي، تعیین سهم سامانه های تامین انرژی و تدوين نقشه نهايي جهت اتصال به سیستم برق رساني و انتقال حرارت در ساختمان انرژی صفر ميباشد.

٭ تعريف دقیق استاندارد شغل :
براي ساخت ساختمانهاي انرژي صفر، پس از طراحي صحیح ساختمان با استفاده از عايق هـا و راهكارهـاي معمـار مناسب براي كاهش نیاز ساختمان به مصرف انرژي توسط طراح يا معمار پروژه، نیاز بـه تكنسـین مـاهري اسـت كـه متناسب با شرايط مختلف پروژه، محدوديت هاي تجهیزات و شرايط اقلیمي منطقه و … ، سامانه هاي مناسبي را جهت تولید انرژي مورد نیاز و حداقلي آن ساختمان ، انتخاب كرده و نقشه اتصال اين سامانه ها را به شبكه انتقال الكتريسیته و انتقال حرارت ساختمان طراحي نمايد . همچنین با انواع سامانه هاي تولیـد انـرژي پـا و تجديـ د پـذير ، مراحـل و محدوديت هاي نصب و اتصال آنها آشنا بوده و بتواند بعد از انتخاب صحیح تجهیزات، سامانه مورد نیاز را طراحي كرده و نقشه اجرايي صحیح و دقیقي را جهت ارايه به نصاب هاي هر كدام از سامانه ها ارايه نمايد .

٭ اصطالح انگلیسي استاندارد(اصطلاحات مشابه جهاني) :

Design of energy supply systems for Zero Energy Buildings (ZEB)

 

سرفصل های مبسوط دوره :

  • شناسايي منابع تامین انرژی و حامل های انرژی در ساختمانها
  • انتخاب تجهیزات ذخیره و انتقال برق و برآورد میزان انرژی الکتريکي مورد نیازساختمان
  • طراحي سامانه تولید برق خورشیدی با پنل های فتوولتايیک
  •  طراحي سامانه تولید، ذخیره و انتقال حرارت با آبگرمکن های خورشیدی
  • انتخاب توربین های بادی خانگي و میکرو توربین های آبي و برآورد میزان تولید برق
  •  انتخاب تجهیزات زمین گرمايي ، بیومس( زيست توده) و پسماندهای خانگي
  • تعیین سهم سامانه های تامین انرژی و تدوين نقشه نهايي جهت اتصال به سیستم برق رساني و انتقال حرارت در ساختمان انرژی صفر

این دوره طبق مصوبه سازمان فنی و حرفه ای با هزینه آموزشی ۱۴۸۰٫۰۰۰ تومان برگزار میشود .

پس از پایان دوره ، دانشپذیران به سازمان فنی حرفه ای جهت آزمون معرفی میشوند که آزمون در دو بخش تئوری و عملی برگزار میشود و پس از قبولی در آزمون، مدرک بین المللی دوره همراه با کد رجیستری با قابلیت ترجمه با مهر دادگستری و وزارت خارجه توسط سازمان فنی حرفه ای صادر میشود.

مدرک پایان دوره نیز با اعتبار داخلی توسط آموزشگاه ( بدون حضور در آزمون) به درخواست دانشپذیران صادر میگردد.

در لینک زیر میتوانید سرفصل های آموزشی و اطلاعات دوره را مشاهده بفرمایید .

دانلود اطلاعات دوره -استاندارد فنی و حرفه ای 

زمان برگزاری کلاس: دو روز در هفته  از  ساعت ۱۸ الی ۲۰ در بستر آنلاین- بمدت ۱۵ جلسه

با تکمیل فرم ثبت نام زیر میتوانید در این دوره ثبت نام کنید ، پس از تکمیل فرم ، ایمیل تائید ثبت نام ارسال خواهد شد.

لینک ثبت نام آنلاین