بازدید از نمایشگاه ایمنی- بهداشت و محیط زیست-(HSE-SR)

SPE International Conference and Exhibition

 on Health, Safety, Security, Environment, and Social Responsibility

(HSSE–SR)

استونگر نروژ- آوریل ۲۰۱۷


 

بازدید علمی از بزرگترین نمایشگاه و کنفرانس تخصصی نفت و گاز

The leading energy meeting place ONS-Offshore Nordic Sea

استونگر نروژ- آگوست۲۰۱۷


بازدید علمی از نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز (petroleum geoscience)

۳P ARCTIC-The Polar Petroleum Potential

استونگر نروژ- اکتبر۲۰۱۷


بازدید علمی از بزرگترین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی باد

Europe’s conference and exhibition for the wind energy industry

(EWEA OFFSHORE)

فرانکفورت آلمان- نوامبر۲۰۱۷


بازدید علمی از نمایشگاه و کنفرانس تخصصی انرژی خورشیدی

European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition

سپتامبر۲۰۱۷


بازدید علمی از نمایشگاه و کنفرانس بین المللی خانه های کم انرژی

International Passive House Conference and Exhibition

فرانکفورت آلمان- آوریل۲۰۱۷


بازدید از نمایشگاه و کنفرانس تخصصی خانه های کم انرژی در حوره اسکاندیناوی

Passive House Norden- From low energy building to plus-energy developments

نروژ- سوئد- دانمارک- مارس۲۰۱۷