طراحي و شبیه سازي سیستمهاي فتوولتائیک با نرم افزار PVsyst

دوره آموزشی طراحي و شبیه سازي سیستمهاي
فتوولتائیک با نرم افزار PVsyst ، در آموزشگاه نئون تحت نظر سازمان فنی حرفه ای ایران در گروه شغلی فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر با کد استاندارد ISCO 08- 2151 با ۱۴۰ ساعت آموزش( ۴۸ ساعت آموزش نظری و ۹۲ ساعت آموزش عملی ) برگزار میشود. 

سرفصل های مبسوط دوره به شرح زیر است :

ماژول۱: طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی- بخش تئوری

 • بررسي سيستمهاي توليد برق خورشيدي
 • اصول اوليه طراحي سيستمهاي توليد برق خورشيدي با توجه به سطح دسترسـي و امكانـات فني موجود در ايران
 • انواع ماژولهاي خورشيدي و شاخصهاي انتخاب آن
 • شارژرها و انواع آن
 • اينورترها و انواع آن
 • باتريها و انواع آن
 • طراحي سيستم فتوولتائيك مستقل از شبكه و حل مثال کاربردی
 • طراحي سيستم فتوولتائيك متصل به شبكه و حل مثال کاربردی

ماژول ۲: طراحي و شبیه سازي سیستمهاي فتوولتائیک با نرم افزار PVsyst

طراحی و شبیه سازی سیستمهای فتوولتائیک با نرم افزار PVsyst از شایستگی های حوزه فناوری انرژیهای نو و تجدیدپذیر میباشد.این شایستگی شامل کارهای بررسی سیستمهای انرژی خورشیدی، کار با محیط نرم افزار PVsyst ،کار با پایگاه داده و افزودن موقعیت جغرافیایی با PVsyst ،ایجاد تجهیزات و پارامترهای فنی اجزای سیستم با PVsyst ،طراحی بهینه سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه )Grid Off ،)طراحی بهینه نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه )Grid On ،)شبیه سازی و مدلسازی سه بعدی سیستمهای فتوولتائیک، تحلیل و بررسی طرح توجیهی می باشد.این شایستگی با شغل طراح سیستم های فتوولتائیک درارتباط می باشد.

٭ تعريف دقیق استاندارد  :
PVsyst نرم افزاري جامع و كاربردي در زمینه طراحي و شبیهسازي سیستمهـاي انـرژي خورشـیدي مـي باشـد .
نرم افزار PVsyst نرم افزارمحاسبات جامع سیستم خورشیدي )فتوولتائیک( است كه در آن ميتوان به طراحـي و شبیهسازي سیستمهاي خورشیدي متصل به شبكه، جدا از شبكه، سیستمهاي پمپ خورشیدي و سیستمهاي بـرق مستقیم پرداخت. در اين نرم افزار ميتوان با وارد نمودن اطالعات بار مصرفي، مدت زمـان مصـرو و پروفیـل بـار مصرفي سیستم خورشیدي مناسب خود را طراحي كرد. امكان بررسي اثر سايه بصورت سـه بعـدي نیـز در ايـن نرم افزار وجود دارد، همچنین ميتوان با وارد نمودن مختصات جغرافیايي و ارتفـا از دادههـاي میـزان تـابش در محل مورد نظر جهت واقعي نمودن نتايج شبیهسـازي ، تحلیـل و طراحـي اسـتفاده نمـود . ايـن داده هـا براسـاس اندازه گیرهاي سانا )سازمان انرژيهاي نو ايران( براي نقاط مختلف ايران مي باشد. از ديگر امكانات اين نرم افـزار ميتوان محاسبه تلفات، میزان انرژي استفاده نشده، براورد اقتصادي و … نام برد.
اين نرم افزار با هدو كمک به معماران، مهندسین، پژوهشگران و دانشجويان رشته برق و عمـران و دانشـجويان
عالقمند به تحقیق در اين حوزه، طراحي شده است.


٭ اصطالح انگلیسي استاندارد( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Design and simulation of photovoltaic systems with PVsyst software

سرفصل ها ی ماژول ۲ به شرح زیر می باشد:

 • بررسی سیستمهای انرژی خورشیدی
 • کار با محیط نرم افزار PVsyst
 • کار با پایگاه داده و افزودن موقعیت جغرافیایی با PVsyst
 • ایجاد تجهیزات و پارامترهای فنی اجزای سیستم با PVsyst
 • طراحی بهینه سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه (Grid Off )
 • طراحی بهینه نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه (Grid On )
 • شبیه سازی و مدلسازی سه بعدی سیستمهای فتوولتائیک
 • تحلیل و بررسی طرح توجیهی

هر ماژول از این دوره این دوره طبق مصوبه سازمان فنی و حرفه ای با هزینه آموزشی ۹۷۰٫۰۰۰ تومان برگزار میشود .

زمان برگزاری کلاس: دو روز در هفته ( دوشنبه ها و چهارشنبه ها )از  ساعت  ۱۷ الی ۲۰ در بستر آنلاین

لینک ثبت نام آنلاین