دوره جامع شغل ” ممیزی انرژی”

دوره  ممیزی انرژی با کد استاندارد ISCO-08 : 3115  سازمان فنی و حرفه ای در ۱۰۶ ساعت (۵۰ ساعت آموزش نظری- ۴۱ ساعت آموزش عملی و ۱۵ ساعت کارآموزی )  توسط آموزشگاه نئون برگزار میشود .

 

 

 

 

سرفصل  مبسوط دوره به شرح زیر می باشد :

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  : ۸ ساعت

 • ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت
 • نحوه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻫﺪاﯾﺘﯽ
 • نحوه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
 • نحوه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ
 • ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت از ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا
 • ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

مهارت :

 • ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻮزه ﻫﺎي اﺗﻼف اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺑﺮآورد راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﻧﺮژي در ساختمان

ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎزي اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ۱۹ : ۲۲ ساعت

 • ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺤﺚ ۱۹ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻣﺮﺟع
 • روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارﺗﯽ U ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻨﺮﺳﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎ ﺧﺘﻤﺎن
 • روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺣﺮارﺗﯽ ﺟﺪاره ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺠﻮﯾﺰي

مهارت

 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ روش ﮐﺎرﮐﺮدي
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ وﯾﮋه اﺻﻠﯽ
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻓﺮم۱)
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ (ﻓﺮم ۲)
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻃﺮح و ﻣﺮﺟﻊ(ﻓﺮم ۳)
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ روش ﺗﺠﻮﯾﺰي
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﺮﺳﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺟﺪاره ﻫﺎ
 • ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺟﺪاره ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺟﻊ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾشی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  : ۲۴ ساعت

 • اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻮیه
 • اﺟﺰاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃ
 • ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﮔﺮم ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻫﻮا رﺳﺎﻧﯽ

مهارت

 • بازدید از سیستم سرمایش و گرمایشی

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي : ۱۳ ساعت

 • روش ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي
 • اﻧﻮاع ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي
 • اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺮژي
 • ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوژه ﻧﻤونه

ﻣﻬﺎرت: 

 • اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰي ﻋﺒﻮري در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي: ۸ ساعت

 • اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي (اﻧﻮاع دﻣﺎﺳﻨﺞ ، اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه رطوبت سنج و کاربرد آنها)
 • ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي
 • اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي
 • ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺒﻨﺎ ۱۹ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن : ۶ ساعت

 • ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺒﻨﺎ ۱۹
 • ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي ﻧﺮم ا ﻓﺰار

ﻣﻬﺎرت :

 • ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺒﻨﺎ ۱۹
 • ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي  : ۵ ساعت

 • ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي
 • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺪاره ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﻣﺸﺨﺼﺎت در و ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ
 • وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ 

ﻣﻬﺎرت 

 • ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ

تدوین شناسنامه انرژی ساختمان: ۵ ساعت

 • ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮژي
 • ﻧﺤﻮه ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 • اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎي اﻧﺮژي از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ شناسنامه

این دوره طبق مصوبه سازمان فنی و حرفه ای با هزینه آموزشی ۹۷۰٫۰۰۰ تومان برگزار میشود .

در لینک زیر میتوانید سرفصل های آموزشی و اطلاعات دوره را مشاهده بفرمایید .

ادانلود اطلاعات دوره تکنسین ممیزی انرژی 

زمان برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۲۰ در بستر آنلاین- به اضافه ۳ روز ( روزهای پایانی هفته، پنجشنبه و جمعه برای کار های عملی و کار با تجهیزات  بصورت حضوری)

شروع کلاس : نیمه دوم بهمن ماه ۹۸

هزینه آموزشی: ۹۷۰٫۰۰۰ تومان 

لینک ثبت نام آنلاین 

برنامه جزئی دوره ممیزی انرژی را از فایل پی دی اف زیر میتوانید دانلود کنید .
دانلود برنامه جزئی دوره شغل ممیزی انرژی