دینامیک سیالات محاسباتی یک روش شبیه سازی محاسباتی پیشرفته است که  زمینه  شناخت از کل پروسه و مکانیسم مربوط به انتقال جریان را قبل از  وقوع رخداد یا در مرحله طراحی  فراهم می آورد. بدیهی است شناخت پروسه یک گام جلوتر از رخداد می تواند زمینه برنامه ریزی مدون و بهینه و کاهش هزینه های عملیاتی را بهمراه داشته باشد.
بر این اساس مجموعه کارگاههای کاربرد شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع نفت و گاز به شرح زیر تعریف شده است. لازم به ذکر است این کارگاهها بر اساس پروژه های پژوهشی صنعتی آقای پروفسور جعفر محمودی در مرکز تحقیقات بین المللی استونگرتدوین شده و با تدریس ایشان در ایران برگزار میگردد.
 
۱- کارگاه آموزشی “شبیه سازی سه بعدی چاه نفت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی با هدف بهینه کردن فرایند استحصال و برداشت(WELL-MUD-CFD)
 
۲- کارگاه آموزشی ” تحلیل ریسک و بهبود کارایی در لوله های انتقال نفت و گاز با استفاده از تکنیک شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (WELL-TUBE-CFD)