گروه پژوهشی شبیه سازی

گروه پژوهشی شبیه سازی انرژی  با استفاده از نیروهای مجرب و کارامد در صنعت و دانشگاه در داخل و خارج از کشور در مدت زمان حضور خود درایران از سال 1389 موفق به اجرای پروژه های پژوهشی ، صنعتی و آموزشی موفقیت آمیزی شده است .

1- طرح مطالعاتی و تحقیقاتی شبیه سازی، ممیزی انرژی و ایجاد پایلوت SEB-CFD در ساختمان اصلی وزارت کشور

2- طرح مطالعاتی و تحقیقاتی شبیه سازی، ممیزی انرژی و ایجاد پایلوت SEB-CFD در ساختمان معاونت نظارت راهبردی ریاست حمهوری

3- طرح مطالعاتی و تحقیقاتی شبیه سازی، ممیزی انرژی و ایجاد پایلوت SEB-CFD درسازمان  بازرسی کل کشور

4- گزارش تطبیقی تحلیلی مصرف انرژی ساختمانهای اداری کشور مستخرج از پروزه سه ساختمان و ارائه نرم مصرف

5- ممیزی انرژی در مرکز انتقال نفت نظامیه اهواز

6- طرح مطالعاتی شبیه سازی سه بعدی دینامیک سیالات محاسباتی پمپ های مرکز انتقال نفت نظامیه اهواز با هدف دستیابی به شرایط بهینه انتقال جریان با رویکرد بهینه سازی انرژی

7- شبیه سازی و ممیزی انرژی در واحد انحلال مرکز ایران آلومینا